REGULAMIN poradni dietetyczno-warsztatowej "ROŚLINNA MOC Dominika Molenda"

1.
Pojęcia i informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez poradnię dietetyczno-warsztatową ROŚLINNA MOC Dominika Molenda na rzecz Pacjentów.
 2. Dietetyk – Dominika Molenda, właścicielka jednoosobowej działalności gospodarczej „ROŚLINNA MOC Dominika Molenda”, ul. Górno-Osiedle 84, 26-008 Górno, NIP: 6572789196, tel. 796091111, e-mail: dietetyk@roslinnamoc.pl
 3. Pacjent – każda osoba, która:
 • ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych Dietetyka lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z usług.
 • akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Dietetyka.
 1. Materiały – diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, pisemne materiały edukacji żywieniowej, zwane w dalszej części także Dietą.
 2. Regulamin dotyczy konsultacji bezpośrednio w gabinecie, domu Pacjenta, wybranym przez Pacjenta miejscu spotkania, on-line lub drogą teleinformatyczną.

2.
Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy Dietetyka z Pacjentem jest podpisanie:
 • Oświadczenia o prawdziwości przekazywanych danych,
 • Oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu,
 • Oświadczenia o zaakceptowaniu Polityki prywatności,

dostępnych do pobrania w Załączniku nr 1, w trybie stacjonarmym. Pacjent może wydrukować Oświadczenia, podpisać i przynieść ze sobą na pierwsze spotkanie lub podpisać je własnoręcznie w domu i wysłać skan na e-mail Dietetyka.

W trybie usług on-line Pacjent wypełnia FORMULARZ ON-LINE.

 1. Pacjent wypełnia Dzienniczek diety i emocji zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym – może go wysłać e-mailem lub dostarczyć osobiście na pierwsze spotkanie. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia Wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetyczno-zdrowotnych.
 2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.
 3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach, ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez niego diet.
 4. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.
 6. Gdy podczas Wywiadu żywieniowo-medycznego Pacjent nie udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie o gustach kulinarnych lub stanie zdrowia, może uzupełnić brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania Diety przez Dietetyka. Jeśli zorientuje się o tym później, wówczas Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania Diety ani za gust kulinarny. Uzupełnienie Diety o brakujące informacje może być zrobione jedynie za dopłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od stopnia zaawansowania zmian.
 7. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail, telefonu, Skype lub za pośrednictwem platformy Facebook.
 8. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.

3.
Zasady płatności i regulowania należności za usługi

 1. Dietetyk wykonuje analizę składu i masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej, udziela porad dietetycznych, konsultacji w zakresie zdrowego żywienia oraz edukacji zdrowotnej, ustala szczegółowe zalecenia dotyczące żywienia i stylu życia, układa indywidualne diety oraz dla par i grupowe. Ponadto Dietetyk oferuje usługi „Wspólne zakupy żywieniowe” oraz „Lekcje gotowania”. Usługi te wykonywane są odpłatnie.
 2. Diety, wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania, wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta i są omawiane szczegółowo na spotkaniu u Dietetyka lub w formie telefoniczno-mailowej (wybór należy do Pacjenta).
 3. Po pierwszym spotkaniu Pacjent dokonuje pełnej wpłaty PRZELEWEM za odbyte spotkanie oraz ułożenie indywidualnej diety i/lub udzielenie porady dietetycznej i/lub badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.
 4. Porady i usługi wykonywane są z opłatami zgodnie z cennikiem na stronie https://roslinnamoc.pl/cennik

4.
Obowiązki Dietetyka

 1. Dietetyk podczas pierwszego spotkania analizuje Dzienniczek diety i emocji oraz przeprowadza dokładny Wywiad żywieniowo-medyczny. Pacjent tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia indywidualnych zaleceń żywieniowych i ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadawane przez Pacjenta w trakcie konsultacji.
 2. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie do 14 dni od Pierwszego spotkania po otrzymaniu płatności przelewem za usługę.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz platformy Facebook.

5.
Odwoływanie i przekładanie wizyt, zmiany oraz zwroty

 1. W przypadku opłacenia Pakietu dietetycznego, Pacjent jest upoważniony do wykorzystania wszystkich jego elementów w terminach wspólnie uzgodnionych z Dietetykiem.
 2. W przypadku konieczności odwołania ustalonego spotkania przez Pacjenta istnieje możliwość przełożenia go na inny termin, pod warunkiem zachowania minimum 12-godzinnego wyprzedzenia odwołania wizyty. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, spotkanie zostaje uznane za odbyte. Jedynie w wyjątkowych przypadkach ustalanych indywidualnie istnieje możliwość pominięcia tej zasady.
 3. W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka – wówczas zostanie ustalony nowy termin wizyty.
 4. W przypadku rezygnacji z:
 • Diety – może ona nastąpić jedynie po Pierwszym spotkaniu, a przed rozpoczęciem jej układania przez Dietetyka. Wówczas Pacjent płaci za Pierwsze spotkanie, a należność za Dietę zostanie zwrócona. Jeśli Pacjent zgłosi chęć rezygnacji po rozpoczęciu układania Diety przez Dietetyka – kwota nie zostanie zwrócona.
 • Pakietu dietetycznego – może ona nastąpić jedynie po Pierwszym spotkaniu, na dowolnym etapie trwania Pakietu. Zwrot kosztów obliczany jest nierównomiernie, bowiem Pierwsze spotkanie i Dieta (14-dniowa, 21-dniowa lub 28-dniowa, w zależności od Pakietu dietetycznego) są elementami wymagającymi najwięcej zaangażowania, wiedzy i pracy Dietetyka – stanowią one 80% wartości danego Pakietu. 
  W przypadku Pakietów MINI, OPTIMAL i EXCLUSIVE istnieje możliwość rezygnacji przed otrzymaniem kolejnej 7-dniowej Diety. Dla pakietu MINI rezygnacja może odbyć się mailowo-telefonicznie, a dla pakietów OPTIMAL i EXCLUSIVE kolejno na 2 i
  lub 5 spotkaniu.
 1. Każda dieta jest ustalana indywidualnie, a poprzedza ją szczegółowy Wywiad żywieniowo-medyczny na pierwszym spotkaniu oraz analiza Dzienniczka diety i emocji wypełnionego przez pacjenta przed pierwszym spotkaniem. Zabiegi te mają na celu poznanie preferencji, stylu życia i stanu zdrowia pacjenta. W przypadku, gdy pacjent po otrzymaniu diety zgłasza chęć zmiany poszczególnych potraw (kwestia gustu kulinarnego), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modyfikację do 2 potraw w jadłospisie 7-dniowym i 4 potraw w jadłospisie 14-dniowym. Każda większa modyfikacja będzie skutkować zapłatą za usługę jak za nową Dietę.

6.
Ochrona prywatności

>Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności poradni dietetycznej „ROŚLINNA MOC Dominika Molenda”, zoptymalizowanej pod kątem RODO, mieszczą się pod adresem https://roslinnamoc.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

7.
Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego Dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. Ponadto wizyty oparte są na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji, a w Wywiadzie żywieniowo-medycznym oświadczył wyłącznie prawdę.
 3. Dietetyk może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
 • istnieje podejrzenie, że pacjent jest poniżej 16 roku życia i nie posiada zgody Opiekuna lub Rodzica;
 • zachowanie Pacjenta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.;
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Pacjenta;
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę Dietetyka.
 1. Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną poradni dietetyczno-warsztatowej ROŚLINNA MOC Dominika Molenda – podlegają stosownej ochronie. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Pacjencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania otrzymanych od Dietetyka Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

ROŚLINNA MOC Dominika Molenda